เกี่ยวกับเรา

       บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ ด้านการนำเข้า และให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม มีสถานที่ตั้งเริ่มแรกอยู่บริเวณ ถนนประชานิเวศน์ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็นถึงโอกาสตลาดเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในประเทศ ไทย เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ จากนั้นจึงเริ่มขยายตัวไปในส่วนงานเครื่องมือวัดทาง ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตามลำดับ         โดยในปัจจุบัน บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่นำเข้า เครื่องมือวัด ชั้นนำคุณภาพสูงที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการ หลังการขาย ทั้งงานซ่อม สอบเทียบได้อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล

 การเติบโตอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอบข่ายการให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้า  ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยลำดับ ดังนี้
 ปี2536      ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยนายโสภณ นานาสมบัติและนายไพบูลย์ อุ่นพัฒนาศิลป์
 ปี 2539   ย้ายสำนักงานมาที่ เลขที่ 17/96 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 ปี 2543   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท
 ปี 2545   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000.  ย้ายสำนักงานมาที่ อาคารเอ็นเทค เลขที่ 17/121 ซอยชินเขต 2/46แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร , ก่อตั้งบริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม   และก่อตั้งบริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเมนท์ จำกัด เพื่อวิจัย พัฒนา ผลิต และจำหน่ายตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อสินค้า Accuplus 
 ปี 2546   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท
 ปี 2548   บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ISO/IEC 17025:2005   หมายเลขการรับรอง TESTING 0157
 ปี 2551   เพิ่มขอบข่ายการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ในหมวดการผลิต วิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับสายงานด้านการผลิต   วิจัยและพัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิ
 ปี 2552   ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์   หมายเลขการรับรอง CALIBRATION 0157
 ปี 2553   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008
 ปี 2554   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 75 ล้านบาท
 ปี 2555   จัดตั้งสำนักงานสาขาระยอง เลขที่ 188/92-93 มาบตาพุดเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง   เพื่อรองรับการขยายงานและลูกค้าภาคตะวันออกปี
 ปี 2559   ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015
 ปี 2562   เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด” เป็น “บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด”
Visitors: 50,196