เกี่ยวกับเรา


          บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ ด้านการนำเข้า และให้บริการด้านเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม มีสถานที่ตั้งเริ่มแรก อยู่บริเวณ ถนนประชานิเวศน์ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็นถึงโอกาสตลาดเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ในประเทศ ไทย เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ จากนั้นจึงเริ่มขยายตัวไปในส่วนงานเครื่องมือวัดทาง ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมตามลำดับ โดยในปัจจุบัน บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่นำเข้า เครื่องมือวัด ชั้นนำคุณภาพสูงที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการ หลังการขาย ทั้งงานซ่อม สอบเทียบได้อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล

เติบโตอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอบข่ายการให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยลำดับ ดังนี้


ปี 2536     ก่อตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยนายโสภณ นานาสมบัติและนายไพบูลย์ อุ่นพัฒนาศิลป์


ปี 2539     ย้ายสำนักงานมาที่ เลขที่ 17/96 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ปี 2543     เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท


ปี 2545     ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยได้รับการตรวจประเมินจาก AJA Registrars, ย้ายสำนักงานมาที่ อาคารเอ็นเทค เลขที่ 17/121 ซอยชินเขต 2/46 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร , ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ก่อตั้ง บริษัท แอคคิวพลัส อินสทรูเมนท์ จำกัด เพื่อวิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับห้องปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อสินค้า Accuplus (แอคคิวพลัส)


ปี 2546    เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 25 ล้านบาท


ปี 2548    บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ISO/IEC 17025:2005 หมายเลขการรับรอง TESTING 0157


ปี 2551     เพิ่มขอบข่ายการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ในหมวดการผลิต วิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับสายงานด้านการผลิต วิจัยและพัฒนาตู้ควบคุมอุณหภูมิ


ปี 2552    ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025:2005 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบ อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ หมายเลขการรับรอง CALIBRATION 0157


ปี 2553    ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 โดยได้รับการตรวจประเมินจาก AJA Registrars


ปี 2554    เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 75 ล้านบาท


ปี 2555    ก่อตั้งสำนักงานสาขาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เลขที่ 188/92-93 มาบตาพุดเซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายงานและลูกค้าภาคตะวันออก


ปี 2557    บริษัท ซีเอ็มเอส เทคโนโลยี จำกัด ได้โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด , ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ขอบข่ายการให้บริการสอบเทียบก๊าซ, ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม Total suspended particulate matter : Ambient air และ Total suspended solids : Wasted water หมายเลขรับรอง Testing No. 0384

Visitors: 16,932