วิสัยทัศน์ พันธกิจ


พันธกิจ

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ด้านไอโอทีอุตสาหกรรม และระบบรักษาความปลอดภัย 

สร้างพันธมิตรธุรกิจและพัฒนาโซลูชั่นด้านไอโอทีอุตสาหกรรม

ส่งมอบคุณค่า พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความผูกพันลูกค้า

พัฒนาระบบงานให้ทันสมัย

สร้างค่านิยมองค์กร ความผูกพันของพนักงาน และระบบการจัดการความรู้

 

Visitors: 54,094