เครื่องค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคาร

เครื่องค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคาร - Lift Locator ผลิตภัณฑ์ GSSI
LifeLocator TRx

1. สามารถส่งและตรวจจับสัญญาณสะท้อนกลับของคลื่นเรดาห์ชนิด Ultra Wide Band (UWB)
2. ระยะในการกระจายสัญญาณ (Wireless Rang) 60 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ในการค้นหาต่อครั้ง (Detection Volume)
1,810 m3 ใน 3 นาที
3. สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Detection) ได้ในระยะ 12 เมตร และตรวจจับการหายใจของสิ่งมีที่ชีวิต
(Breathing Dettection)ได้ในระยะ 10 เมตร
4. อุปกรณ์แสดงผลมีความทนทานตามมาตรฐาน MIL-STD-810G

Visitors: 16,929