Evolution Industrial fire (วิวัฒนาการไฟอุตสาหกรรม)

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา

หัวข้อ "Evolution Industrial fire" (วิวัฒนาการไฟอุตสาหกรรม) ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

เชื้อเพลิงเเมื่อมีการลุกไหม้ของเปลวไฟขนาดใหญ่แล้วยังอาจก่อให้เกิดการระเบิดรุนแรงได้อีกด้วย

ลูกค้าจะได้รับความรู้
- การควบคุมไฟ
- การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
- การเลือกใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม

       
       
Visitors: 42,626