Ventis Pro5

เครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษ และปริมาณออกซิเจน ผลิตภัณฑ์ ISC
Gas Detector

Model Ventis Pro5 with Pump


เครื่องตรวจวัดการรั่วของก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษกลุ่ม CO, H2S, NH3 และปริมาณออกซิเจน สำหรับใช้เตือนการรั่วไหลของก๊าซในพื้นที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน

- แบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมปั๊มดูดอากาศ 
- สามารถวัดได้ 5 ชนิดก๊าซ
- เซนเซอร์ : O2, CO, CO/H2 low, H2S, HCN, NH3, NO2, PH3, SO2, CH4, CO2/CH4
- มาตรฐาน IP68

 

Visitors: 51,957